O nama

/O nama
O nama2018-12-04T18:15:41+00:00

„BeoGeoAqua“ d.o.o. je preduzeće iz Beograda koje vrši specijalizovane usluge u hidrogeologiji i hidrotehnici.

Preduzeće je osnovano 2003. godine i ima 19 zaposlenih radnika, od kojih 8 sa visokom stručnom spremom i to: 6 dipl. inž. hidrogeologije, jednog dipl. inž. hidrograđevine i jednog struk. inž. građ, potpuno obučenih za izvođenje svih vrsta terenskih istraživanja i kabinetskih radova.

Najvažnije aktivnosti preduzeća vezane su za poslove izrade, održavanja i regeneracije bunara, projektovanja i izrade elaborata i studija. Za navedene radove preduzeće je i steklo značajne reference.

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta je deo sveukupne poslovne politike preduzeća “BeoGeoAqua” d.o.o. kojom se stalno unapređuje kvalitet usluga i zadovoljavaju potrebe korisnika i zaposlenog osoblja

Dosledna primena standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO 18001:2007, što podrazumeva kvalitetnu implementaciju Sistem menadžmenta, Sistema upravljanja zaštitom životne sredine i Sistema upravljanja bezbednosti i zdravlja na radu,
čini preduslov postizanja zacrtanih poslovnih ciljeva.

Da bi se ovi ciljevi ostvarili, preduzeće “BeoGeoAqua” d.o.o. neprekidno će raditi na:

  • Održavanju tehnološkog i organizacionog nivoa koji omogućava dosezanje najviših nivoa kvaliteta u pružanju usluga.
  • Uvođenju novih metoda rada, novih tehnologija, kao i efikasno upravljanje i rukovođenje.
  • Unapređenju kvaliteta saradnje sa dobavljačima i nvestitorima.
  • Stalnom sticanju novih znanja i motivisanju zaposlenih za postizanje maksimalnih rezultata.
  • Postizanju i održavanju nivoa ekonomičnosti poslovanja koji obezbeđuje stalno poboljšavanje standarda i socijalne sigurnosti zaposlenih.
  • Sprovođenju i unapređivanju bezbednosti i zdravlja na radu, radi sprečavanja povreda na radu, profesionalnih obolenja i obolenja u vezi sa radom.
  • Razvijanju svesti o zaštiti, oplemenjivanju i unapređenju zdrave životne sredine.
  • Razvijanju osećaja odgovornosti kod zaposlenih za postizanje ovih ciljeva, negovanje dobrih međuljudskih odnosa i timskog rada zaposlenih.

Ostvarivanjem postavljenih smernica, preduzeće “BeoGeoAqua” d.o.o. je opredeljeno da po kvalitetu svojih usluga bude lider u oblasti izvođenja hidrograđevinskih, hidrogeoloških i građevinskih zanatskih radova. Svoju viziju poslovanja ostvaruje stalnim proširenjem obima poslova, povećanjem broja zaposlenih, povećanjem kvaliteta usluga i sveukupnim jačanjem svoje pozicije na tržištu.

Rukovodstvo “BeoGeoAqua”d.o.o. obavezuje sebe i sve zaposlene da
sprovode Politiku kvaliteta u delokrugu svoje odgovornosti.